Şifre Talebi Yazısı İçin Tıklayınız

ŞİFRE ALMA PROSEDÜRÜ

İhracat işlemleri için e-birlik projesini kullanmak üzere ilk defa şifre alacak beyan sahibi ihracatçı veya gümrük müşavirliği firmalarınca hazırlanması gereken belgeler aşağıda yer almaktadır...


FİRMA BİLGİ FORMU

Firma Unvanı
Vergi/TC Kimlik No
Vergi Dairesi/İli
Bağlı Olduğu Ticaret Odası Ve Sicil Numarası (Varsa)
Adres
Telefon No
Faks No
E-Posta Adresi

Firma Ünvanı

Kaşe İmza

Tarih.............

................... Genel Sekreterliği

Ekteki vekaletname/vekaletnamelerde adı geçen üye/üyeler adına E-Birlik hizmetlerinden yararlandırılmam hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.Kaşe İmza

Nispi Aidat Ödeme Şekli: (Boş alanı işaretleyiniz.)

a) Ön Ödemeli Cari Hesap (........)

b) Kredi Kartı (........)

Not: Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda; kredi kartı limit yetersizliği, kredi kartı son kullanma tarihinin geçmesi ve benzeri gibi durumlarda Birliğin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TAAHHÜTNAME

GİRİŞ:

İşbu taahhütname Türkiye genelinde faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde uygulamaya alınan E-Birlik sistemi kapsamında çalıştırılacak sistemin kullanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.


A-GENEL TANIMLAR


BİRLİK : İhracatçı firmanın Üye olduğu İhracatçı Birliğini,

GENEL SEKRETERLİK : Üyesi olduğu Birliğin Genel Sekreterliğini,

ÜYE : İlgili İhracatçı Birliği Üyesi tüzel veya gerçek kişiyi,

VERGİ HESAP NO.SU : Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan vergi hesap numarasını,

SİSTEM KULLANICISI : E- Birlik sistemi kapsamında Üye tarafından bu sistemi kullanmaya yetkilendirilmiş tüzel veya gerçek kişiyi,

E-BİRLİK SİSTEMİ : İhracatçı Birlikleri nezdinde gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin networkler üzerinden bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılması suretiyle yapılabilmesine imkan tanıyan sistemi,

VEKALETNAME : Üye firma adına E-Birlik sisteminde işlem yapma yetkisi sağlayan özel vekaletnameyi,

BAŞVURU FORMU : Kullanıcıların E-Birlik sisteminden yararlanabilmeleri için gerekli işlemleri başlatan matbu dilekçeyi,

KULLANICI ADI : E-Birlik sisteminde oturum açabilmek için gerekli kod(user name)u,

KULLANICI ŞİFRESİ : E-Birlik sisteminde oturum açabilmek için gerekli şifre (password)yi,

ÖDEME ŞİFRESİ : Sistem kullanıcısının İhracatçı Birlikleri ile ilgili yaptıkları işlemler sonucu tahakkuk edecek her türlü ödemenin sistemdeki ön ödemeli cari hesaba mahsuben ödenebilmesine imkan sağlayan şifreyi,

İfade eder.


B-KONU

Birlik ile Üyenin veya Üyenin vekaletname ile yetkilendirmiş bulunduğu Sistem kullanıcısının arasında Birliğin sağladığı ve aşağıda açıklanan (E-BİRLİK SİSTEMİ) hizmetinden yararlanılması hususları bu taahhütnamenin konusunu teşkil eder.


C-HİZMETİN KAPSAMI

Üye veya üyeyi temsilen işbu taahhütnamede imzası olan sistem kullanıcısı, Birlik tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre yardımı ile Birlik tarafından yasal olarak verilen hizmetin içeriğinde kalması koşulu ile T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan protokol kapsamında geçerli olmak Üzere, Birliğin E- Birlik sistemi hizmeti aracılığı ile, kendileri tarafından hazırlanmış ve İlgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilecek Gümrük Beyannamesini (GB) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde E-Birlik sistemi kullanılarak onaylatılması ve yine yasal aidatların aynı sistem Üzerinden, Birlik tarafından belirlenmiş ilgili hesabına ödenmesi ve ayrıca birlik üyeliğinin devamı müddetince yine E-Birlik sistemi tarafından sunulan ve sunulacak tüm hizmetlerden üyelerinin yararlandırılması işbu taahhütnamenin kapsamını oluşturur.


D-SİSTEM ÜZERİNDEKİ HAKLAR ve GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Bu taahhütnamede imzası bulunan Üye veya Üyenin vekili olan sistem kullanıcısı, işbu taahhütnamenin konusunu teşkil eden sistemde kullanılan program ve yazılımlardan , işbu taahhütnamede tespit edilmiş olan şekil ve kapsamdan başka türlü yararlanılmamasını , kaynak belirterek dahi olsa herhangi bir şekil ve surette yayın yolu ile istifade edilmemesini, kısmen veya tamamen yayımlanmamasını , her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahısların bilgisine intikal ettirilmemesini, dağıtılmamasını, çoğaltılmamasını veya Birliğin onayı alınmadan üzerinde değişiklik yapılmamasını ve yukarıda değinilen hususların gerçekleşmesine engel olmak amacı ile gereken her türlü tedbiri almayı, aksi halde bu yüzden Birliğin uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve Birlik tarafından kendisinden yazılı olarak talep edildiği tarihte işbu zarar ve ziyanı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


E-SİSTEMDEN YARARLANMA ESASLARI

Şifre Kullanım Esasları

İşbu taahhütnamede imzası bulunan Üye veya Üye tarafından Gümrük Beyannamesi imzalamaya ve Birliğe onaylatmaya veya bu sistemden yararlandırmaya vekaletname ile yetkilendirilmiş bulunan sistem kullanıcısı, E-Birlik Sistemi hizmetinden, belirlenecek kullanıcı adı ve şifrenin (Password) kendilerine verilmesi ve kendileri tarafından E-Birlik sistemi ortamında uygulanması suretiyle yararlanacaktır. Üye ve Üyeyi yukarıda yazılı olduğu şekilde bu konuda temsil ve ilzama yetkili olduğu vekaletname ile belirlenmiş sistem kullanıcıları , bu taahhütname çerçevesinde Birlik tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendilerine ait olduğunu, Birlik tarafından kendilerine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini , bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacaklarını ve bu şifrenin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamiyle kendilerinin, yani bu taahhütnamede imzası bulunanların sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Şifreyi/şifreleri Üyenin E-Birlik Sistemi Başvuru formunda gösterdiği kullanıcı/kullanıcılar alacak ve bu kişiler Üye adına ve hesabına kullanacaktır. Şifreyi/şifreleri bahse konu kullanıcılar dışındaki şahısların kullanması halinde Birliğin hiçbir şekil ve surette sorumluluğu olmayacaktır. Şifre kullanılarak yapılan işlemlerin Üyenin yazılı talimatı hükmünde olduğu vekaletname ile kabul edilmiş olmakla Üye ve vekil arasındaki hukuki ilişki Birliği bağlamayacaktır. Öte yandan E-Birlik sistemi hizmetinden yararlanılması nedeniyle Üye ve vekili arasındaki hukuki ihtilaflarda Birlik hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanan kişinin, işbu taahhütnamede imzası bulunan yetkili kişiler olacağı ve aksi durumdan Üye veya sistem kullanıcısının sorumlu olduğu kabul edilmiştir.


E-Birlik sistemi kapsamındaki hizmetlerden yararlanılması için kendisine şifre verilen ve Üyeyi bu konuda temsile yetkili olduğu vekaletname ile belirli olan sistem kullanıcısı, doğabilecek her türlü zarardan, bu konuda Üyenin hukuki ve cezai soruşturmaya uğraması da dahil olmak üzere, şifreyi kullanan kişinin kullanıcı olup olmamasına bakılmaksızın sorumlu olacağını ve doğmuş veya doğabilecek zararların her hal ve şart altında Birliğe rücu edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Birlik, bu taahhütnamede imzası bulunan ve kullanıcı sıfatına sahip kişinin, bu taahhütnamedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde şifresini iptal edebilir ve Üyenin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir.

Kullanıcı yetkileri ve sorumlulukları:

Üye, sistemde işlem yapmaya yetkili kişi/kişilerde, bu kişi/kişilerin yetkili oldukları işlemler ve bu kişi/kişilerin işlem bazında yetki ve limitlerindeki değişiklikleri , Üye tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş sistem kullanıcılarını azlettiklerini yada herhangi bir nedenle vekilin sistem kullanıcısı sıfatının ve vekillik görevinin sona erdiğini Birliğe yazılı olarak bildireceğini, aksi halde sisteme tanımlı yetkililerin sistemi kullanarak işlem yapabileceklerini, bunların yapacağı işlemlerin neticesinde Birlik ve üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkacak her türlü zararın bütün sonuçları ile Üyeye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Birlikçe, yazılı bildirimde belirtilen kullanıcıların işlem yapma yetkisi yazılı bildirimin Birliğe tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde, verilen talimat doğrultusunda tamamen veya kısmen kaldırılacaktır. Bu süre içerisinde söz konusu kullanıcı tarafından şifre ve kullanıcı adı kullanılarak yapılacak tüm işlemlerin sonuçlarından doğacak her türlü zarar ve ziyandan Üye sorumlu olacaktır.

Üye, talebi halinde muhtelif yetkilendirme seviyelerini haiz şifrelerin kendisine iletilmesi durumunda dahi, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile bu şifreleri 3. kişilerin kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu; Birliğin şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını ve yetkilendirme seviyelerinin ve şifrelerin değiştirilmesine yönelik olarak talimat verilmediği sürece, bu şifrelerin kullanımı suretiyle yapılan E-Birlik sistemi işlemlerinin kendisini bağlayacağını kabul ve beyan eder.

F-SİSTEM KULLANIM ESASLARI

Üye veya sistem kullanıcısı işbu taahhütname çerçevesinde kendisine tanımlanmış bulunan yetkiler dahilinde sistemin olanaklarından istifade etmeyi, yazılıma zarar verebilecek şartların oluşmamasına dikkat etmeyi taahhüt eder.

Birliğin Üyeye veya sistem kullanıcısına E-Birlik sistemi hizmeti verecek olması, Üyeye veya sistem kullanıcısına donanım ve yazılım(hardware-software) temini konusunda ve E-Birlik sistemine bağlanabilmek için gerekli olan network bağlantısının temini hususunda bir taahhüdünü oluşturmaz, Üyenin veya sistemin kullanıcısının kendi ofisinden sisteme bağlantısının sağlanması için gerekli olan network bağlantısı masrafları da Üye veya vekalet verdiği kuruluş tarafından karşılanır.

Üye veya sistem kullanıcısı Birliğin verdiği E-Birlik Sistemi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi, yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım (hardware-software) ve E-Birlik Sistemi sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar vs. sebepler sonucu 3. kişilerin kendisine ait menkul mallara ,kıymetli evraka ve diğer tüm bilgilere erişimi nedeniyle, buna yönelik her türlü zarar, ziyan , talep ve dava hakkından Birlik lehine feragat ettiğini beyan, kabul ve ikrar eder.

Birlik, bu taahhütname kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak, Birliğin istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. Birlik söz konusu hizmetlerin Üyeye veya sistem kullanıcısına sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

G-UMUMİ HÜKÜMLER

Birlik, E-Birlik sistemi hizmetine dahil edeceği ve burada tanımlanmayan hizmetleri de yine Üyenin onayına gerek kalmaksızın uygulamaya koyabilir. Bu durumda verilen hizmetin çeşit ve unsurlarına bakılmaksızın yine bu taahhütnamenin geçerli olduğu ve olacağı kabul edilmiştir.

Üye veya sistem kullanıcısı, nispi veya maktu aidatın kredi kartı veya diğer ödeme şekilleri ile gerçekleşmesi halinde, kredi kartının veya diğer ödeme şekillerinden doğabilecek her türlü ihtilafta yasal muhatabın Üye veya vekili olduğunu beyan, kabul ve ikrar eder.

Firma Üyelik vecibelerini yerine getirmekle yükümlü olup, Üyelik vecibelerinin yerine getirilememesinden kaynaklanan Üyesi olduğu Birlik tarafından Üyeliğinin kapatılması, askıya alınması gibi durumlarda ihracat işlemlerinin aksaması tamamen Üyenin sorumluluğundan olup bu nedenle Birliği herhangi bir şekilde sorumluluk altına sokmayacağını kabul ve taahhüt eder.

H-SÜRE VE İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu taahhütname, imza tarihinden itibaren süresiz olup, Birlik dilediği anda Üyeye veya sistem kullanıcısına herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın taahhütnameyi feshederek hizmeti durdurmaya yetkilidir. Üyenin veya sistem kullanıcısının fesih ve hizmet durması nedeniyle hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Aynı şekilde, Üye veya Üye tarafından yetkilendirilmiş sistem kullanıcısının işbu sistemden yararlanmak isteyip istememesi kendi inhisarında olup, işbu taahhütname kapsamı hizmetlerden tek yanlı olarak vazgeçme hakları vardır. Bu durumda, Üyenin veya sistem kullanıcısının bu sistemden yararlanmadan Birlik merkezi tarafından verilen hizmetlerden yararlanma hakları devam eder.

Üye veya sistem kullanıcısı, işbu taahhütnamenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Birliğin defter, mikrofilm, mikrochip, bilgisayar vs. kayıtlarının HUMK 287.maddesi uyarınca; geçerli, bağlayıcı kesin delil olacağını, bunlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye veya sistem kullanıcısı tarafından adres değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde; başvuru formu ve/veya taahhütnamede belirtilen yerlere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

Üye veya sistem kullanıcısı, E-Birlik sistemi kullanımı için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrelerini teslim aldığını ve neticesinde işbu taahhütnameyi imzaladığını beyan eder.

Üye veya sistem kullanıcısı, bu taahhütnameden dolayı doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ............................Asliye Ticaret Mahkemesi ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve ikrar ederler.


Tarih : ......../....../..........

KAŞE / İMZA